เจ้าหญิงมายา ฟอน โฮนโซเลิร์น ในนามของสมาคมเพื่อนไทยเยอรมัน เสด็จเยือนเชียงใหม่เพื่อหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรม

­ราชินูปถัมภ์ และช่วยเหลือสัตว์ โดยได้ปฏิบัติภาระกิจและร่วมทำกิจกรรมมากมาย ระหว่างวันที่ 20 – 25 มีนาคม 2011

ภาพในวีดีโอ เสด็จเยี่ยมชมปางช้างแม่สา, ไนท์ซาฟารี และชอปปิ้งในตลาด

HH Princess Maja von Hohenzollern, Germany, visited Thailand in her duty as ambassador for the bilateral, cultural, social and human rights organization, Thailandfreunde e.V. (Phuenthai German International Organization) in the time frame from 20th to 25th of March 2011.

(In this VDO)
The visit of the Maesa Elephant Camp and Chiang Mai Night Safari Zoo and the naming of 2 female new born white Tiger babies into Maja and Shiva and Shopping at Kad Luang Market.